Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (AYDINLATMA METNİ) www.arabatimi.com (arabatimi) tarafından gizliliğinize 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun", "KVKK") ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun'un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile arabatimi tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. www.arabatimi.com, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak www.arabatimi.com tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.www.arabatimi.com, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olunacağı beyan edilmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun'un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla arabatimi tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi; b) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. c) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması; d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir; İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak. Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek. Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili) Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak. Sahtecilik ve kara para aklama dahil suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek. Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak. Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak. Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak. Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek. Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek. Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak. Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz arabatimi tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle arabatimi'ne iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi Politikamız Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. TARAFLAR İşbu Internet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),bir tarafta ticaret merkezi Mustafa kemal mahallesi 2146. Sk. No:17 Kat:4/9D(Metkay Plaza) Çankaya/ANKARA adresinde bulunan WWW.ARABATİMİ.COM (bundan böyle “Oto Ekspertiz paketleri(indirimli oto ekspertiz), Online oto, Mobil Lastik hizmeti, Oto kurtarıcı, Oto Alım Hizmetleri” olarak anılacaktır) diğer tarafta, İnternet Sitesi sunulan hizmetlerden kullanıcı olarak faydalanmak isteyen ve Internet Sitesi’nde Mesaj kaydı oluşturan internet kullanıcısı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. www.arabatimi.com ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” adı altında anılacaktır. Madde 2. TANIMLAR İşbu sözleşme metni içerisinde, aksi açıkça belirtilmedikçe; Anlaşmaya Varılmış İş; Hizmet Veren tarafından Oto Ekspertiz paketleri(indirimli oto ekspertiz), Online oto Ekspertiz , Mobil Lastik hizmeti, Oto kurtarıcı, Oto Alım Hizmeti verilen, ve bu Araç ekspertiz Hizmetinin Kullanıcı tarafından kabul edildiği, Online ekspertiz, oto ekspertiz satın alma, Mobil Lastik Hizmeti, Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım hizmetlerinden; Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Verenden online ekspertiz,oto ekspertiz satın alma Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım, Hizmeti istemek amacıyla Internet Sitesi üzerinde yayınlanan ürün, hizmet veya iş satın alma isteğini, Hizmet Veren; Internet Sitesi üzerinden Mesaj kaydı oluşturan ve bir Kullanıcı tarafından gönderilen online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmeti’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Otomobil Check -Up kontrol / Hizmet Teklifi sunabilen bir şahıs, kuruluş veya diğer tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.), Internet Sitesi: www.arabatimi.com internet adresinden ulaşılabilen internet sitesini Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satış, Mobil Lastik Hizmeti ,Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmeti; Bir Hizmet Verenin, bir Kullanıcının gönderdiği Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetine yanıt olarak gönderdiği, ürün ve/veya hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, ifade eder. Madde 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcının Internet Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Madde 4. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KURALLARI İnternet Sitesi’nin kullanımında aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır. Kullanıcı bu kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 4.1. Kullanıcı olarak, www.arabatimi.com İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyenler üye kaydı oluşturacaktır. Kullanıcı, üye kaydı oluşturmak için talep edilen iletişim ve kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak vermeyi, bu bilgilerin www.arabatimi.com tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler doğrultusunda tutulmasını, işlenmesini, arşivlenmesini ve paylaşılmasını kabul eder. Kullanıcı, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği derhal bildirmeyi kabul eder. 4.2. 18 yaşından küçükler, Kullanıcı olarak üye / Mesaj kayıtları yapılmış olsa dahi Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi, Mobil Lastik Hizmeti, Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetinde bulunamazlar. 4.3. Kullanıcı üye/Mesaj kaydı oluşturmak ve Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti, Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetinde bulunmak için herhangi bir ücret ödemeyecek, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücreti ve/veya bedeli ödeyecektir. www.arabatimi.com , Internet Sitesi’nin kullanımı her zaman ücretli hale getirme ve ücret talep etme hakkına sahiptir. 4.4. Kullanıcı, www.arabatimi.com hizmet sunmak için, İnternet Sitesi’nde sorulan tüm gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) doğru, eksiksiz ve açık olarak vermelidir. 4.5. www.arabatimi.com kendisine Kullanıcı tarafından verilen hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Internet Sitesi’nde yer almasını ve Hizmet Verenlere iletilmesini sağlayacaktır. 4.6. Kullanıcı tarafından Internet Sitesi üzerinden verilen Hizmet Talep/leri ile Hizmet Talepleri kapsamında iletilen her türlü veri; 4.6.1. Yanıltıcı olmayacak; 4.6.2. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcı/lara açıkça saldırıcı içermeyecek; 4.6.3. Herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; 4.6.4. Hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; 4.6.5. Onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; 4.6.6. “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içermeyecek; 4.6.7. Müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi, 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler içeremez; 4.6.8. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlamayacak ve 4.6.9. Virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. 4.7. Kullanıcı kendisinden başkası adına ve/veya üzerinde haklı bir menfaati olmayan araçlarla ilgili olarak www.arabatimi.com bünyesinde bulunan Hizmeti açamaz. 4.8. www.arabatimi.com Online ekspertiz, oto ekspertiz satın alma, Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetini ileteceği Hizmet Verenleri tek tarafları olarak belirleyecektir. 4.9. Kullanıcı, Kullanıcının Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti ,Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetini kabul etmesiyle birlikte; www.arabatimi.com Hizmeti, bu Teklifin içeriğinde belirtilen şart ve koşullar ile öngörülen ücret / bedel üzerinden Anlaşmaya Varılmış İş olarak kabul edilir. 4.10. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücret / bedeli ödemekle yükümlüdür. 4.11. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılan İş’in Hizmet Veren tarafından öngörülen sürede ve şekilde bitirilip bitirilmediğini, bu İş nedeniyle Kullanıcı tarafından yapılan ödemeyi www.arabatimi.com Hizmetleri’ne bildirecek ve Internet Sitesi üzerinde Hizmet Talebini kapatacaktır.www.arabatimi.com Hizmetleri, bu işlemler için Kullanıcı ile iletişim kurabilir. 4.12. Anlaşmaya Varılmış İş’in iptali, Internet Sitesi üzerinden yapılacaktır. Madde 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkasına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, www.arabatimi.com Hizmetleri’nin bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için aynen rücu hakkına sahip olduğunu ve www.arabatimi.com Hizmetleri’nin bu nedenle uğrayacağı tüm zararı derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2. www.arabatimi.com, Kullanıcının İnternet Sitesi’ne erişimini kısmen veya tamamen sınırlandırabilir, üye kaydını hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, her zaman silebilir, Kullanıcıyı Internet Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. 5.3. www.arabatimi.com, Internet Sitesi’nin yazılımını, iş şeklini, Online ekspertiz, oto ekspertiz satın alma, araç muayene ve servis Hizmeti ve www.arabatimi.com Hizmeti içeriğini ve bunlara yönelik her türlü işleyişi, işbu Sözleşmede tanımlanan İnternet Sitesi kullanım kuralarını tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, Internet Sitesi’nde yer alan modülleri kaldırabilir ve/veya yeni modüller ekleyebilir. 5.4. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.arabatimi.com Hizmetlerinin sorumlu olmadığı ve bu nedenle www.arabatimi.com Hizmetleri tüm tazminat taleplerinden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 5.5. Kullanıcının verdiği yanlış, eksik veya belirsiz bilgiler nedeniyle Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti ,Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmetinde meydana gelebilecek değişikliklerden, ek ücret taleplerinden ve her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur. 5.6. www.arabatimi.com, Kullanıcının Online ekspertiz, oto ekspertiz satın alma, araç muayene ve servis Hizmetinde bulunduğu bölgesinde, Kullanıcının işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti veya taahhüt etmez. 5.7. www.arabatimi.com Kullanıcı ’ya Hizmet Veren ’den ya da üçüncü şahıslar tarafından Online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik,Hizmeti ,Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmeti kapsamında iletilen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. 5.8. Online ekspertiz, oto ekspertiz paketleri satın alma, Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Veren’in isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde www.arabatimi.com Hizmet Veren ile ortaklığını veya Anlaşmaya Varılmış İş’in ifasından wwww.arabatimi.com Hizmetleri’nin kısmen veya tamamen sorumlu olduğu anlamına gelmez. 5.9. Kullanıcı, Hizmet Veren ile herhangi bir online ekspertiz, oto ekspertiz paketi satın alma, Mobil Lastik Hizmeti , Oto kurtarıcı hizmeti, Oto alım Hizmeti hakkında Internet Sitesi dışında iletişime geçmeyeceğini, öyle bir iletişimin tespit edilmesi halinde; www.arabatimi.com ’u dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden belirtilen fiyat kadar cezai şartı www.arabatimi.com ’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5.10. www.arabatimi.com , herhangi bir Hizmet Verenin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. www.arabatimi.com , Hizmet Verenin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. 5.11. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş’in tüm sorumluluğunun Hizmet Veren’in olduğunu ve www.arabatimi.com ’un Anlaşmaya Varılmış İş kapsamında verilen ürünler / sunulan hizmetler konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.12. www.arabatimi.com , Internet Sitesi ya da Internet Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Internet Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan eder. 5.13. www.arabatimi.com , kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 5.14. Internet Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, www.arabatimi.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Internet Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. 5.15. Internet Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. www.arabatimi.com (i) Internet Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Internet Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. Madde 6. TELİF HAKLARI 6.1. Internet Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.arabatimi.com , Internet Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. 6.2. Internet Sitesi’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı www.arabatimi.com ‘a aittir. Adı geçen yazılım/ların kopyalanması veya ticari veya kişisel olarak Internet Sitesi dışında kullanılması konusunda hiçbir hak veya yetki tanımamıştır. Madde 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ: 7.1. Bu Sözleşme Internet Sitesi kullanıldığı, üyelik kaydı devam ettiği ve www.arabatimi.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. 7.2. Bu Sözleşme, www.arabatimi.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. 7.3. www.arabatimi.com , hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşmeyi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Madde 8. DİĞER HÜKÜMLER 8.1. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler. 8.2. www.arabatimi.com işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 8.3. www.arabatimi.com , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Internet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Internet Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. 8.4.www.arabatimi.com ‘un çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde mücbir sebep sayılır ve mücbir sebepler karşısında www.arabatimi.com , işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, üyelik kaydını tamamlamakla 10 (On) maddeden ibaret işbu elektronik Sözleşme’nin içeriğini tamamıyla anladığını, Internet Sitesi’nin kullanım kurallarına uyacağını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt etmiş olup; bu Sözleşme Kullanıcının üyelik kaydını tamamladığı tarihte yürürlüğe girmiştir. • Faaliyetimiz; sizleri güncel ve teknik olarak, en kısa yoldan Online Ekspertiz, Oto ekspertiz paket alımı, Mobil lastik Hizmeti, Oto kurtarıcı hizmeti sağlamaktır. • Sizleri aradığınız zaman, gerekli belgeler, istenilen evraklar, hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bölümde bazı maddeler değiştirilmek ve yenilemek hakkımız günün ve koşulların durumuna göre değiştirebilmekteyiz. Madde 9. İHTİLAFLERİN HALLİ 9.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 10. YÜRÜRLÜK 10.1 Kullanıcı Hizmet Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Hizmet sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının Oto Ekspertiz paket alımı, Online oto Ekspertiz, Mobil Lastik hizmeti, Oto kurtarıcı, Oto Alım Hizmet alım anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz yasaları, sözleşmemiz tüketici hakları kapsamında taraflı olarak sunulmaktadır.  

Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar a) www.arabatimi.com internet sitesinin faaliyetlerini Mustafa Kemal Mahallesi 2146. Sk. No:17 Kat:4/9-D(Metkay Plaza) Çankaya/ANKARA adresinde mukim arabatimi isimli firma (Bundan böyle ‘’arabatimi’’ olarak anılacaktır). b) www.arabatimi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle ‘’üye’’ olarak anılacaktır). 2.Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu arabatimi’nin sahip olduğu internet sitesi www.arabatimi.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 3.1. Üye, www.arabatimi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Arabatimi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceği beyan ve taahhüt eder. 3.2. Üye, arabatimi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından arabatimi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, arabatimi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Üye www.arabatimi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 3.4. Üye, www.arabatimi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. www.arabatimi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin arabatimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Arabatimi’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. Arabatimi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.arabatimi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden arabatimi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, arabatimi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, arabatimi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 3.9. Arabatimi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, arabatimi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. www.arabatimi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı arabatimi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. Arabatimi tarafından www.arabatimi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. Arabatimi kullanıcılarına ve üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Arabatimi, üyenin www.arabatimi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 3.13. Arabatimi’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve / veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında arabatimi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye arabatimi’ne üye olurken ve / veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve 7 veya gelecekte vereceği kişisel ve hizmet alım bilgilerinin ve alışveriş ve / veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, arabatimi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplamasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, arabatimi ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece arabatimi ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS vb iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve arabatimi ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye ……………………………………………………Aydınlatma metni adresinden ulaşabilir. 3.14. Arabatimi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya arabatimi’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) arabatimi ve arabatimi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 3.15. Arabatimi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye arabatimi web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hatta ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.16. Arabatimi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya arabatimi web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.17. Arabatimi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 3.18. Taraflar, arabatimi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.19. Arabatimi, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’LERİNİN cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve / veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda arabatimi ile iletişime geçip bilgilendirecektir. 4. Ücret İşbu internet sitesi için üyelik giriş ücreti………………………..dir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakip arabatimi tarafından hizmet alımı için müşteri yönlendirilmesi yapılması halinde ve hizmetin yerine getirilmesi ile müşteriden hizmet karşılığı alınan bedelin %............, ayrıca arabatimi tarafında belirtilen Garanti Bankası TR34 0006 2000 4200 0006 6311 60 (FERHAT UYSAL)banka hesap numarasına yatırılacaktır. Söz konusu bedel hizmetin üye tarafından gerçekleştirilmesine müteakip hizmetin yerine getirildiği haftanın Cuma günü saat 17:00’a ödenecektir. Cumartesi-Pazar gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk Cuma günü saat 17:00’ a ödenecektir. Anılan ücretin belirtilen gün ve saat sonunda ödenmemesi halinde arabatimi’nin üyeliği sonlandırmak, askıya almak, dondurmak gibi hakları saklıdır. Sözleşme süresi üye kaydının yapıldığı tarihten itibaren bir (1) yıldır. 5. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşmenin üyeliğini iptal etmesi, süreli üyelik yapılmışsa sürenin bitimi veya arabatimi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Arabatimi üyenin üyelik sözleşmesinin her hangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir. 6. İhtilaflerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yaptırması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddelere okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul etttiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Değerli ARABATİMİ Kullanıcıları,

Sizlere en güvenilir online ekspertiz hizmetini ve bunun yanında en kaliteli ekspertiz hizmetlerini sunabilmek için şirketimizi kurmuş bulunnmaktayız. ARABATİMİ AĞI OLARAK, yurt içerisinde olan mağduriyetleri görerek kurmuş olduğumuz şirketimiz, siz nerede olursanız olun, en güvenilir ve kesin ekspertiz sonuçlarını sizlere sunmaktadır. İsterseniz indirimli ekspertiz hizmetimiz ile aracınızı kendiniz götürün, isterseniz satın almak istediğiniz aracın bilgilerini bizlere gönderin ARABATİMİ'nin geniş bayi ağı sayesinde sizler için kontrollerini sağlayalım.
Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederim.

Ferhat Uysal

CEO, KURUCU

Avantajlarımız Neler?

Arabatimi olarak avantajlarımız, sizlerin güveni için çok farklıdır.

  • Kısa sürede sizler adına araca ulaşıp zamandan tasarruf sağlamak.
  • Bulunduğunuz yerden hareket etmeden aracı güvenilir yerlerde test yaptırmak.
  • Görmek istediğiniz aracı nasıl ve ne zaman giderim? Sorularına gerek kalmadan en kısa zamanda çözüm üretmek.
  • Harcayacağınız masrafları en aza indirerek size maddi tasarruf sağlamak.
  • Computest firmalarından alınan ekspertiz raporlarını sizlere en güvenilir ve hızlı şekilde ulaştırmak.
  • Kötü niyetli olan ve alıcıları dolandırmak isteyen kişilere karşı kendilerini güvence altına almış olurlar.
İNDİRİMLİ EKSPERTİZ ONLİNE EKSPERTİZ